Links

Vlaams Geneeskundigen Verbond                   http://www.vgv.be

Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid       http://www.akvsz.org

Informatie over contingentering                      http://www.contingentering.be

Vlaams en Neutraal Ziekenfonds                     http://www.vnz.be

Senaatspagina Louis Ide                                    http://www.senate.be/www/?MIval=/showSenator&ID=4451&LANG=nl

Website N-VA                                                     http://www.n-va.be

Website N-VA Zwalm                                        http://www.n-va.be/zwalm

Boek 'Lof der Gezondheid'                                 http://lofdergezondheid.n-va.be